WEIXIN VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG

WEIXIN có ý thức về môi trường và nhận thức được rằng công việc được thực hiện tại các trung tâm của mình có tác động đến môi trường.

Chúng tôi cam kết tôn trọng môi trường và đáp ứng các mối quan tâm về sinh thái của khách hàng, đó là lý do tại sao chúng tôi đã triển khai Hệ thống Quản lý Môi trường được chứng nhận tại WEIXIN.

Việc áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường cho tất cả các hoạt động của chúng tôi đảm bảo rằng các nhiệm vụ về mặt tổ chức, sản xuất và kỹ thuật để lại dấu ấn môi trường được lên kế hoạch, quản lý và giám sát để tuân thủ các yêu cầu đã đặt ra.

Hệ thống Quản lý Môi trường của chúng tôi dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn UNE-EN-ISO-14.001:2004 và việc tuân thủ của nó có thể được xác minh theo bằng chứng khách quan được tạo ra.

Thông qua tuyên bố công khai này, Ban Giám đốc chung của Công ty bày tỏ cam kết tuân thủ các yêu cầu đã được thông qua và thống nhất.

Nó cũng cam kết và yêu cầu tất cả nhân viên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quản lý môi trường trong các hoạt động của họ để thực hiện các nhiệm vụ của họ theo mô tả của Hệ thống, do đó đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của WEIXIN tuân thủ các yêu cầu bắt nguồn từ Chính sách Môi trường này.

Cam kết của chúng tôi đối với môi trường

WEIXIN cam kết:

Tuân thủ Pháp luật và các yêu cầu môi trường hiện hành khác.

Giữ nhân viên chịu trách nhiệm.

Hệ thống quản lý môi trường

Cam kết này được củng cố bởi:

Thông báo cho tất cả nhân viên và nhà cung cấp về nội dung của Chính sách Môi trường.

Phân tích và tối ưu hóa, nhằm đạt được mức độ bảo vệ môi trường cao hơn và ngăn ngừa ô nhiễm.

Đảm bảo rằng luật pháp và các yêu cầu hiện hành khác được đáp ứng.

Nâng cao nhận thức và đào tạo tất cả nhân viên có hoạt động gây tác động đáng kể đến môi trường.

 Gọi tư vấn: 0941168844