QUY TẮC ĐẠO ĐỨC WEIXIN

1. PHẠM VI VÀ VIỆC TUÂN THỦ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC

Để phù hợp với môi trường pháp lý của chúng tôi, Công Ty WEIXIN   đã phát triển Bộ Quy tắc Đạo đức hiện hành vào năm 2018 với mục đích đề cao và duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong quá trình phát triển các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Tài liệu này, thiết lập mức độ tối đa của quy tắc trong WEIXIN , nhằm mục đích phục vụ như một hướng dẫn cho tất cả nhân viên và người quản lý WEIXIN , truyền cảm hứng cho các hoạt động ra quyết định của họ trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của chúng tôi.

Tất cả nhân viên, giám đốc điều hành và thành viên của các cơ quan hành chính của WEIXIN , bất kể cấp bậc, vị trí địa lý, chức năng hoặc công ty đại diện/chi nhánh mà họ cung cấp dịch vụ, đều phải biết và tuân thủ tất cả các quy định của Quy tắc Đạo đức này .

Quy tắc Đạo đức này cũng được áp dụng cho tất cả những người hoặc công ty có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với WEIXIN  (ví dụ: khách hàng, nhà cung cấp, v.v.), những người này sẽ dần dần tuân thủ nó.

2. GIÁ TRỊ WEIXIN

2.1 Tuân thủ pháp luật và không khoan nhượng với tội phạm

Việc tuân thủ luật pháp địa phương, quốc gia và quốc tế, ở bất cứ nơi nào chúng tôi kinh doanh, có tầm quan trọng sống còn đối với WEIXIN .

Việc vi phạm luật, quy tắc và quy định có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở án tù, tiền phạt và tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi.

Tất cả các giám đốc điều hành của WEIXIN  đều phải tự làm quen với các luật, chỉ thị và chính sách kinh doanh chính có liên quan đến lĩnh vực họ chịu trách nhiệm. Kiến thức đầy đủ về các luật và chính sách kinh doanh hiện hành đặc biệt quan trọng đối với các vị trí quản lý, do chức năng cụ thể của họ hoặc do vị trí mà họ đã được bổ nhiệm, chịu trách nhiệm về toàn bộ chi nhánh/công ty con của WEIXIN  và về việc tuân thủ các luật và chỉ thị của tất cả nhân viên trong công ty con/chi nhánh đó của WEIXIN .

Điều quan trọng là mọi câu hỏi hoặc thắc mắc về tính hợp pháp của quyết định phải được giải quyết với cố vấn pháp lý của công ty.

2.2 Cam kết về Quyền Con người và Quyền Lao động

WEIXIN  không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, quốc tịch, tầng lớp xã hội, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục, hệ tư tưởng, tôn giáo hoặc đảng phái chính trị.

WEIXIN  khuyến khích đối xử bình đẳng với cả nam và nữ về khả năng tiếp cận việc làm, đào tạo, thăng tiến và điều kiện làm việc, phù hợp với các chức năng và yêu cầu thiết yếu của từng công việc, vào bất kỳ thời điểm nào.

WEIXIN  sẽ không tha thứ cho bất kỳ biểu hiện bạo lực nào; quấy rối về thể chất, tình dục, tâm lý, đạo đức hoặc các hình thức quấy rối khác; lạm quyền trong công việc; hoặc bất kỳ hành vi nào khác tạo ra một môi trường làm việc đáng sợ hoặc xúc phạm.

Cụ thể, WEIXIN  sẽ thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

2.3 Tuyệt đối từ chối gian lận và tham nhũng

WEIXIN  thể hiện cam kết ngăn chặn tội phạm và gian lận. Đặc biệt, WEIXIN  không dung thứ cho các hành vi có thể bị coi là bất hợp pháp, bao gồm cả những hành vi liên quan đến rửa tiền, trong việc phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đại lý, đối thủ cạnh tranh, chính quyền, v.v.

Tất cả các loại gian lận đều bị cấm, bất kể nó ảnh hưởng đến tài sản của công ty hay của bên thứ ba. Các biện pháp kiểm soát phù hợp phải được thiết lập để ngăn chặn mọi hình thức hoạt động gian lận (chẳng hạn như gian lận, tham ô, trộm cắp, biển thủ, trốn tránh, gian lận thuế hoặc rửa tiền).

Việc đưa hoặc nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm tại WEIXIN , cả trong khu vực công và khu vực tư nhân.

Chiêu đãi, khi được cung cấp với thiện chí và trong giới hạn hợp lý, cũng như các chi phí kinh doanh nhằm duy trì các mối quan hệ lịch sự hoặc là một phần trong việc giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, được coi là một phần hợp pháp trong các hoạt động của công ty. Tuy nhiên, Chính sách chống tham nhũng của WEIXIN  quy định rằng những đặc ân này không được đưa ra hoặc chấp nhận khi chúng có ý định đạt được hoặc cấp một lợi thế không công bằng. Cụ thể, bất kỳ hình thức ưu đãi nào sẽ không được chấp nhận hoặc đưa ra cho những người nắm giữ chức vụ công.

2.4 Tôn trọng và bảo vệ môi trường

WEIXIN  không chỉ phải tuân thủ các luật, quy tắc và quy định về môi trường áp dụng cho các quốc gia nơi chúng tôi kinh doanh mà còn phải tuân thủ các chính sách và quy trình vận hành và môi trường của chính chúng tôi.

Cụ thể, WEIXIN  đề ra:

Tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành về môi trường.

Giữ nhân viên của chúng tôi chịu trách nhiệm.

Thực hiện hệ thống quản lý môi trường.

Cam kết này được thực hiện bởi:

Thông báo cho tất cả nhân viên và nhà cung cấp của chúng tôi về Chính sách Môi trường của chúng tôi.

Sử dụng phân tích và sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa để đạt được mức độ bảo vệ môi trường cao hơn và ngăn ngừa ô nhiễm.

Kiểm soát việc tuân thủ luật pháp, quy tắc, quy định và các yêu cầu hiện hành khác.

Tuân thủ các quy định về quản lý chất thải, xả thải và khí thải.

Đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên, những người có hoạt động làm việc có tác động đáng kể đến môi trường, về những vấn đề này.

3.- NHÂN VIÊN CỦA WEIXIN

3.1 Lựa chọn và đánh giá

Chúng tôi tuyển chọn và đề bạt nhân viên dựa trên năng lực cá nhân và tập thể cũng như kết quả công việc của họ.

WEIXIN  không chấp nhận sự phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, quốc tịch, tầng lớp xã hội, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, giới tính, tình trạng hôn nhân, hệ tư tưởng, đảng phái chính trị hoặc tôn giáo. WEIXIN  cung cấp các cơ hội việc làm bình đẳng dựa trên các chức năng và yêu cầu thiết yếu của từng công việc hiện tại.

3.2 Trách nhiệm

Nhân viên WEIXIN  phải tuân thủ các nguyên tắc hành vi sau:

Dành riêng thời gian làm việc của họ cho các vấn đề chuyên môn và luôn vì lợi ích cao nhất của WEIXIN .

Tránh hành vi hoặc hành vi có thể được coi là, dù trực tiếp hay gián tiếp, quấy rối hoặc đe dọa và thông báo cho công ty về bất kỳ hành vi hoặc hành vi nào như vậy.

Tránh các hoạt động có thể bị coi là trực tiếp hay gián tiếp, bất hợp pháp hoặc tham nhũng.

Bảo vệ sự cạnh tranh tự do và công bằng.

Đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và cân nhắc tử tế.

3.3 Xung đột lợi ích

Nhân viên WEIXIN  phải tránh tham gia vào các tình huống có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Xung đột lợi ích xảy ra trong những trường hợp có xung đột trực tiếp hoặc gián tiếp giữa lợi ích cá nhân của nhân viên hoặc người thân của họ với lợi ích kinh doanh của WEIXIN .

Vì nó liên quan đến các xung đột lợi ích có thể xảy ra, nhân viên của WEIXIN  phải tuân thủ các nguyên tắc và hướng dẫn chung sau đây:

a) Độc lập: Luôn hành động với tính chuyên nghiệp, trung thành với WEIXIN  và các cổ đông của công ty, độc lập với lợi ích của chính họ hoặc của bên thứ ba. Không dành ưu tiên cho lợi ích của bản thân mà gây thiệt hại cho lợi ích của WEIXIN .

b) Không có mặt: Khi có thể tồn tại xung đột lợi ích, không can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến việc ra quyết định có thể ảnh hưởng đến các công ty của WEIXIN  có xung đột lợi ích, không tham gia các cuộc họp đưa ra các quyết định nói trên, và không truy cập thông tin bí mật liên quan đến xung đột lợi ích nói trên.

c) Giao tiếp: Nhân viên phải tiết lộ bất kỳ xung đột lợi ích nào có thể liên quan đến họ. Để đạt được mục đích này, sự đồng tình hoặc có thể đồng tình của xung đột lợi ích phải được thông báo bằng văn bản cho người giám sát trực tiếp của nhân viên và Giám đốc Nhân sự.

Chúng tôi phải hành động trong cùng một vấn đề, như đã nêu ở trên, với các khách hàng và nhà cung cấp hiện tại và tiềm năng của chúng tôi.

3.4 Tính trung thực và toàn vẹn của sổ sách, hồ sơ và tài khoản

Tính minh bạch của thông tin là một tiêu chuẩn cơ bản phải chi phối hành động của nhân viên WEIXIN . Mặt khác, các hoạt động tác nghiệp và hành chính không được cấu trúc theo cách mà chúng trốn tránh hệ thống kiểm soát nội bộ đã được thiết lập.

3.5 Tài sản và bất động sản

Nhân viên phải bảo vệ tất cả các tài sản kinh doanh, bao gồm sở hữu trí tuệ và công nghiệp, phương tiện điện tử, thiết bị, quỹ, sản phẩm và dịch vụ, đồng thời khuyến khích việc sử dụng chúng một cách hiệu quả và hợp pháp.

Danh tiếng tích cực của WEIXIN  là một trong những tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Mỗi nhân viên chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tránh các hành động có thể xảy ra có thể gây tổn hại đến danh tiếng của công ty và tuân thủ luật pháp hiện hành cũng như các quy định nội bộ của công ty.

3.6 Thông tin bảo mật

Nhân viên có trách nhiệm bảo vệ và giữ bí mật thông tin bí mật, thông tin kinh doanh độc quyền và bí mật thương mại và đảm bảo rằng những thông tin này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ lợi ích cá nhân hoặc bên thứ ba nào.

Thông tin có giá trị hoặc bí mật là một tài sản quan trọng và, nếu có thể, phải được truyền cả bên trong và bên ngoài bởi nhân viên được ủy quyền được chỉ định cho mục đích này. Trong trường hợp có nghi ngờ, trước tiên nhân viên phải tham khảo ý kiến ​​của người giám sát trực tiếp về cách hành động.

Về phần mình, WEIXIN  cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp hoặc cộng tác viên của mình mà không có sự đồng ý rõ ràng của bên hoặc các bên liên quan, trừ khi việc tiết lộ đó được pháp luật cho phép. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân đó sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích được pháp luật hoặc hợp đồng yêu cầu.

Tương tự như vậy, nhân viên có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt nhất và giữ bí mật tất cả thông tin có tính chất bí mật hoặc nhạy cảm mà họ có thể có liên quan đến các công ty hoặc tổ chức mà họ đã từng làm việc trước đây.

Các cam kết này sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt mối quan hệ nghề nghiệp với WEIXIN .

4.- QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cố gắng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Chúng tôi là một công ty định hướng cung cấp các giải pháp và cung cấp dịch vụ, và chúng tôi phải nhớ rằng khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu về sự quan tâm, tận tâm và thái độ.

Sự thành công trong kinh doanh của chúng tôi dựa trên các mối quan hệ lâu dài mà chúng tôi duy trì với khách hàng của mình. Do đó, chúng tôi cam kết cung cấp cho họ, và khi có thể, duy trì cho họ các sản phẩm và dịch vụ an toàn và có chất lượng tuyệt vời.

Ngoài ra, mối liên hệ của chúng tôi với khách hàng và đối tác kinh doanh trong lĩnh vực này và bất kỳ lĩnh vực nào khác phải minh bạch. Nhân viên phải cung cấp những thông tin đáng tin cậy liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, giá cả của chúng tôi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn mua hàng dựa trên thông tin trung thực, khách quan.

4.1 Mối quan hệ với Cơ quan hành chính công

Mối quan hệ với các cơ quan hành chính nhà nước phải minh bạch, trung thực và đúng đắn ở mức tối đa. Nhân viên WEIXIN , dù trực tiếp hay thông qua trung gian, đều bị cấm cung cấp, cấp, tìm kiếm hoặc chấp nhận các lợi ích hoặc lợi thế không chính đáng nhằm đạt được lợi ích cho WEIXIN , cho chính họ hoặc cho bên thứ ba.

Cụ thể, nhân viên không được đưa hoặc nhận bất kỳ hình thức hối lộ hoặc hoa hồng nào cho hoặc từ bất kỳ bên nào khác có liên quan, chẳng hạn như quan chức hoặc nhân viên từ các công ty khác hoặc đảng phái chính trị, khách hàng, nhà cung cấp hoặc cổ đông.

4.2 Nhà cung cấp

Nhân viên WEIXIN  phải lựa chọn, ký hợp đồng và làm việc với các nhà cung cấp dựa trên đánh giá khách quan và công bằng về họ, tránh ảnh hưởng của bất kỳ xung đột lợi ích hoặc thiên vị nào. Nhân viên cũng phải cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các nhà cung cấp mà không được, dù trực tiếp hay gián tiếp, đánh lừa họ hoặc mời gọi họ thực hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc có thể bị trừng phạt.

Trong mối quan hệ với chúng tôi, WEIXIN  yêu cầu các nhà cung cấp của mình tuân thủ các nguyên tắc đạo đức của công ty và luôn có kiến ​​thức cũng như tôn trọng các điều khoản có trong Quy tắc đạo đức này.

4.3 Đối thủ cạnh tranh

WEIXIN  sẽ tuân thủ luật Chống độc quyền, tránh mọi hành vi cấu thành hoặc có thể cấu thành sự thông đồng, lạm dụng hoặc hạn chế cạnh tranh.

5.- SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi chịu trách nhiệm về sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng sử dụng. Với mục tiêu là các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng, mọi thứ chúng tôi làm đều phải đạt chất lượng cao nhất thông qua cam kết liên tục đổi mới, sản xuất xuất sắc và kiểm soát chất lượng. Sản xuất xuất sắc dựa trên việc khám phá các phương pháp mới và hiệu quả hơn để cải thiện năng suất và quy trình cũng như giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi.

Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ tất cả luật pháp, quy định, quy tắc, quy tắc và luật hiện hành ở cấp địa phương và toàn cầu ở tất cả các quốc gia mà WEIXIN  tiến hành kinh doanh.

Sự tương tác của chúng tôi với khách hàng, cơ quan quản lý và tổ chức chứng nhận phải luôn chủ động và minh bạch.

6.- SỨC KHOẺ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI

6.1 Sức khỏe và An toàn

WEIXIN  thúc đẩy chương trình an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc và sẽ luôn áp dụng các biện pháp phòng ngừa được thiết lập theo luật liên quan đến sức khỏe và an toàn hiện hành.

Chúng tôi có trách nhiệm tạo ra các điều kiện làm việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý về sức khỏe và an toàn. Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên tại nơi làm việc là ưu tiên hàng đầu của WEIXIN .

Nhân viên và ban quản lý WEIXIN  phải tôn trọng và tuân thủ các quy định liên quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro nghề nghiệp.

Nếu một nhân viên biết về một tai nạn hoặc một tình huống nguy hiểm, thì họ có trách nhiệm thông báo ngay cho Giám đốc Sức khỏe & An toàn và, nếu cần, thực hiện các biện pháp khắc phục.

Tương tự như vậy, WEIXIN  khuyến khích các nhà thầu mà chúng tôi hợp tác tuân thủ các tiêu chuẩn và chương trình của họ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

7. KHÁC

7.1 Phổ biến Quy tắc đạo đức, tư vấn và thông báo về các vi phạm

Quy tắc Đạo đức, là một tài liệu chính thức, chính thức, sẽ được phân phát cho tất cả nhân viên qua email hoặc bản in, tùy thuộc vào vị trí công việc của họ. Nó cũng sẽ được cung cấp trên mạng nội bộ của công ty.

WEIXIN  đã cung cấp cho nhân viên của mình địa chỉ email tuân thủ@WEIXIN .com để nhân viên có thể thông báo bất kỳ nghi ngờ nào về việc vi phạm Quy tắc Đạo đức này hoặc để hỏi về việc áp dụng hoặc giải thích nó.

Tất cả các thông tin liên lạc như vậy sẽ được xử lý bí mật.

WEIXIN  cam kết xử lý thông tin này với sự tuân thủ nghiêm ngặt nhất các luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hành vi trái với các nguyên tắc có trong Quy tắc đạo đức hoặc bất kỳ quy định nội bộ nào khác của công ty có thể dẫn đến hành động kỷ luật lên đến và bao gồm cả việc thực thi chế độ xử phạt tương ứng. Bất kỳ biện pháp kỷ luật nào được đưa ra đều phải tính đến mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, luật lao động và việc làm hiện hành cũng như bất kỳ Thỏa thuận Thương lượng Tập thể nào có thể có hiệu lực.

7.2 Sửa đổi

Quy tắc Đạo đức có thể được xem xét và cập nhật định kỳ.

Bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào liên quan đến sửa đổi đáng kể Quy tắc đạo đức, ngay cả khi được yêu cầu bởi luật pháp của bất kỳ quốc gia nào mà WEIXIN  kinh doanh, sẽ cần có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị WEIXIN  SA

7.3 Phê duyệt

Bộ quy tắc đạo đức đã được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2018.

 

 Gọi tư vấn: 0941168844